sábado, 8 de septiembre de 2012

PROGRAMACIÓ  TALLERS DE BALL ESTIL CARIBENY . INICI  DIMECRES 10 ABRIL FINS DIMECRES 26  JUNY 2013. TALLER PASSOS I RITMES AL CENTRE CULTURAL LA LLACUNA .

jueves, 27 de agosto de 2009

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ GENERALITATS Article 1. Denominació Amb la denominació “Associació de Ball Social Estil Caribeny” es constitueix una associació sense ànim de lucre. Article 2. Domicili social L’associació té el domicili social al Principat d’Andorra, c/ prat grant N0 2, Pabellò Prat gran , AD700 Escaldes-Engordany. L’associació pot traslladar la seu social per acord de l’Assemblea General. Article 3. Objecte social L’associació té per objecte: a) promoure i organitzar tallers i activitats destinats a fomentar la pràctica de balls populars llatins originaris del mar Carib; b) fomentar activitats recreatives per promoure aquest estil de ball; c) participar activament en esdeveniments culturals populars; i d) participar en esdeveniments multiculturals nacionals i internacionals. L’associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que estiguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els socis. L’associació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament. Article 4. Durada L’associació es constitueix per una durada indefinida. Article 5. Legislació aplicable L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions del 29 de desembre del 2000, pel Reglament del Registre d’Associacions de l’1 d’agost del 2001, aprovat per Decret de data 1 d’agost del 2001, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans. ELS SOCIS Article 6. Condicions d’admissió dels socis 1. Poden formar part de l’associació les persones aficionades als balls socials llatins, practicants o no, i que tinguin l’aval de com a mínim un soci. 2. Una comissió d’admissió estudiarà les candidatures per ser soci. 3. Els socis es classifiquen en diferents tipus: a) el soci general; i b) el soci honorari (membre que per la seva trajectòria professional i/o dedicació tingui un paper destacat en la promoció dels balls llatins). Article 7. Causes de baixa dels socis Els membres tenen dret a separar-se de l’associació i no poden ser obligats a romandre-hi en contra de la seva voluntat. En qualsevol cas, la condició de membre es perd en els casos següents: a) l’incompliment del pagament de la quota anyal de soci; i b) el comportament antisocial en les activitats de l’associació. Article 8. Règim jurídic I. Drets dels socis Els membres de l’associació tenen dret a: 1. assistir i participar a les assemblees generals personalment; 2. votar en els altres òrgans de l’associació de què formin part; 3. ser elegibles per als òrgans de govern; 4. ser informats de les activitats de l’associació i prendre-hi part; 5. ser informats del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de govern i, si escau, fent preguntes a les assemblees generals; 6. separar-se de l’associació. Si la persona que se separa consta al Registre com a membre fundador, pot sol·licitar al Registre l’anotació de la seva separació; 7. els socis que hagin fet constar a l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a aquesta Llei o als Estatuts de l’associació, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, en el termini dels trenta dies següents a la seva adopció; i 8. els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació. II. Deures dels socis Els membres de l’associació tenen els deures següents: 1. ser lleials als objectius i les finalitats de l’associació i actuar per assolir-los; 2. contribuir al sosteniment de l’associació; i 3. respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació. Article 9. Règim disciplinari Els incompliments per part dels membres de l’assemblea vers els Estatuts, els deures que aquests els imposin, així com per actuacions contràries a dret, poden ser qualificats com a infraccions lleus, greus o molt greus. I. Infraccions 1. Són infraccions lleus: a) ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o el bon nom de l’associació; b) no assistir, els membres de la Junta Directiva, a les reunions sense causa justificada; i c) en general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a l’associació o els seus socis o que la infracció no hagi estat qualificada com a greu o molt greu. 2. Són infraccions greus: a) no respectar o complir de forma deliberada els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació; b) provocar, per acció o omissió, perjudicis greus en el patrimoni o el bon nom de l’associació; c) no abonar qualsevol derrama o quota extraordinària, vàlidament acordada per l’òrgan competent, en el moment en què es requereixi; i d) l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts si provoca un perjudici per a l’associació o qualsevol dels socis, excepte si la infracció ha estat qualificada com a lleu o molt greu. 3. Són infraccions molt greus: a) posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el patrimoni o el bon nom de l’associació; b) actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers l’associació o qualsevol dels seus membres; i c) la reincidència en dues infraccions lleus podrà comportar que l’òrgan competent qualifiqui com a greu el fet infractor. II. Sancions 1. D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de l’associació per les infraccions comeses són les següents: a) per infraccions lleus: avís, amonestació; b) per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l’associació per un termini d’un any; c) per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l’associació. 2. L’avís o l’amonestació consistirà en un escrit dirigit a la persona indicant els punts que ha infringit i requerint-li que corregeixi un comportament no adequat i la no-reincidència. 3. L’aplicació i duració de la baixa temporal serà fixada d’acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de l’associació, així com de l’exercici dels càrrecs que hi pogués complir. 4. La baixa definitiva de la condició de membre o de la retirada de l’associació no podrà aplicar-se en tot cas només després d’haver-se imposat un mínim de dues baixes temporals. III. Procediment sancionador 1. L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres membres de la Junta Directiva escollits a tal efecte per la pròpia Junta Directiva. 2. La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l’òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de l’associació. 3. Un cop incoat l’expedient sancionador, aquest es traslladarà mitjançant carta certificada amb avís de recepció al soci de l’associació subjecte de l’expedient, informant-lo de les presumptes infraccions que hagués pogut cometre i de les sancions que en resulten. Tanmateix, se li concedirà un termini, no inferior a 15 dies, perquè pugui ser escoltat i proposi les seves al·legacions al respecte. 4. El presumpte infractor haurà de manifestar les seves al·legacions per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva mitjançant carta certificada amb avís de recepció i dins el termini establert, que no podrà ser inferior a set dies. 5. Un cop la Junta Directiva hagin rebut les al·legacions, les traslladarà a l’òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit d’al·legacions, decidirà si es procedeix a l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador o, si en cas contrari, s’eleven les actuacions a proposta de resolució o sanció. 6. La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, haurà de ser notificada per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de l’expedient en el termini màxim d’una setmana. 7. La proposta de sanció haurà de ser motivada i contenir, com a mínim, els aspectes següents: a) els fets objecte de l’expedient sancionador; b) el tipus d’infracció que comporten dits fets; c) el responsable o autor de la o les infraccions; i d) la sanció que l’òrgan instructor proposa per al responsable o autor de la o les infraccions. 8. Un cop s’hagi establert la proposta de sanció i notificat al soci subjecte de l’expedient sancionador, l’Assemblea General haurà de ser convenientment convocada a l’efecte, que, per majoria simple, decidirà sobre la procedència o improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar. 9. La Resolució de l’expedient sancionador serà notificada a l’interessat mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim d’una setmana des que l’Assemblea General prengué l’acord al respecte. 10. Sense perjudici dels recursos judicials que s’escaiguin, el soci sancionat té dret a recórrer la sanció que li hagi estat imposada, davant de la Junta Directiva de l’associació, mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució de l’expedient sancionador. La interposició del recurs esmentat suspendrà l’eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la seva resolució. Un cop hagi transcorregut el termini abans citat sense que s’hagi interposat el recurs esmentat davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva. 11. Un cop rebut l’escrit de recurs, la Junta Directiva el traslladarà a l’òrgan d’apel·lacions el qual es compondrà per uns altres tres membres de la Junta Directiva que no hagin format part de l’òrgan instructor de l’expedient sancionador. 12. La resolució del recurs haurà de ser notificada per l’òrgan d’apel·lacions a l’interessat, mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs. 13. Els terminis computen per dies hàbils. 14. Tots els recursos proposats ho seran sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin. ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ Article 10. L’Assemblea General L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i en formen part tots els membres. I. Competències L’ Assemblea General té les funcions següents: 1. la modificació dels Estatuts per majoria absoluta de vots dels assistents i representats; 2. l’elecció de la Junta Directiva; 3. el cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres per majoria absoluta dels assistents i representats; 4. l’aprovació del pressupost anyal, que ha de contenir l’expressió de les quotes o aportacions exigibles als socis, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior; 5. la incorporació de l’associació a una altra o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació; 6. la separació definitiva de l’associació, dels seus membres, després de l’expedient disciplinari corresponent; i 7. la dissolució de l’associació. II. Sessions L’Assemblea General s’ha de reunir dos cops l’any en sessió ordinària. La Junta Directiva o una desena part dels socis poden convocar una sessió extraordinària de l’Assemblea General. En el cas de la convocatòria a instància dels socis, aquests han d’adreçar la sol·licitud a la Junta Directiva, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies. III. Quòrum La constitució vàlida de l’Assemblea General requereix que almenys hi siguin presents o representats el 60% dels membres. Si no s’assoleix aquest quòrum, l’Assemblea General queda vàlidament constituïda en segona convocatòria independentment del nombre de socis presents i representats. IV. Convocatòria La Junta Directiva ha de convocar les sessions ordinàries de l’Assemblea General amb una antelació de 8 dies, indicant l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió. Una desena part dels membres de l’Assemblea General pot demanar a la Junta Directiva d’incloure noves qüestions a l’ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de 3 dies abans de la reunió. La Junta Directiva ha d’incloure a l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres. V. Acords Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria dels assistents i representats, llevat per a les matèries en què els Estatuts o bé la legislació ho disposin altrament. Els acords de l’Assemblea General es fan constar per escrit, en una acta que ha de firmar el secretari, amb el vistiplau del president. Qualsevol soci té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General. El secretari ha de certificar aquestes còpies. Els membres de l’Assemblea poden delegar el seu vot a un altre membre de l’associació que els representi. Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió. Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti a l’acta. Article 11. La Junta Directiva La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’associació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en un judici. I. Funcions Són funcions de la Junta Directiva: 1. designar un secretari; 2. fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General; i 3. qualsevol altra funció que en els Estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan correspon a la Junta. II. Composició i estructura La Junta Directiva està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un vicesecretari, un tresorer i tres vocals. 1. El president: a) representa l’associació; b) convoca i presideix les reunions de la Junta Directiva i en fixa l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de la reunió. c) designa un membre de la Junta Directiva com a portaveu per atendre els mitjans de comunicació; d) recapta fons i subvencions; i e) té totes aquelles funcions que li assignin aquests Estatuts i que no estiguin atribuïdes per la legislació vigent, de manera imperativa, a altres òrgans de l’associació. 2. El vicepresident: a) aprova els projectes d’activitats propostes per als membres de l’associació; b) organitza el programa d’activitats anyals; i c) presideix provisionalment l’associació en cas d’absència o dimissió del president actual. 3. El secretari: a) juntament amb el president, signa el llibre de registre de socis, el llibre d’actes, els llibres de comptabilitat que corresponguin a les activitats de l’associació i el llibre inventari dels béns; b) certifica tota la documentació de l’associació; c) aixeca les actes de les reunions; i d) emet diligències. 4. El vicesecretari: a) col·labora amb el secretari en el desenvolupament i compliment de les seves funcions sempre que aquest últim ho sol·liciti; b) desenvolupa totes les funcions que pertanyen al secretari en la seva absència; i c) emet diligencies. 5. El tresorer: a) gestiona el llibre de comptabilitat; b) supervisa els ingressos i els pagaments de cada programa i en prepara la justificació; c) efectua pagaments i cobraments autoritzats pel president; i d) redacta els pressupostos i el balanç anyal. 6. Els vocals: a) col·laboren amb la coordinació del treball de les diferents activitats de l’associació; i b) proposen activitats i projectes d’acord amb els objectius de l’associació. III. Mandat dels membres de la Junta Directiva 1) Procediment de designació dels membres L’Assemblea General elegeix i cessa lliurement i per sufragi els membres de la Junta Directiva per majoria absoluta. Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de la Junta Directiva que convoqui i gestioni el procés electoral. En especial, cal assegurar-los l’accés als membres de l’associació pel mateix procediment durant el període electoral. El nomenament i el cessament dels membres de la Junta Directiva han de ser comunicats al Registre d’Associacions per ser inscrits. 2) Durada dels càrrecs Els càrrecs de l’associació tenen una durada de dos anys. IV. Acords Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria dels membres. El vot del president és diriment en cas d’empat. Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit, en una acta que ha de signar el secretari, amb el vistiplau del president. Qualsevol soci té dret a sol·licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de la Junta Directiva. El secretari ha de certificar aquestes còpies. Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, a la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti a l’acta. V. Convocatòria El president convoca la Junta Directiva amb una antelació mínima de 3 dies, i ha de fixar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia. Un terç dels membres de la Junta poden sol·licitar-ne al president la convocatòria, que aquest ha de fer efectiva en el termini de 5 dies. Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol·licitar la inclusió d’una qüestió a l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió. VI. Quòrum La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència del seixanta per cent dels membres. La Junta també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria prèvia si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió. En cas de no assolir el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta Directiva. VII. Responsabilitat Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’associació, dels socis i de tercers per les actuacions que facin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts, i pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència. La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte a les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més, de manera individual i exclusiva. ALTRES Article12. Impugnació d’acords Els socis que hagin fet constar a l’acta de la reunió de l’Assemblea General o de la Junta Directiva el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o a aquests Estatuts, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, en el termini dels trenta dies següents a la seva adopció. Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació. L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i els representats, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a arbitratge. Article 13. Procediment de reforma dels Estatuts La modificació dels Estatuts s’ha d’aprovar per majoria absoluta dels assistents i representats. No obstant això, la modificació de les condicions d’admissió dels socis pot ser aprovada per majoria simple. Article 14. Règim econòmic i patrimonial Constitueixen els recursos de l’associació les quotes i, en el seu cas, les derrames que han de fer efectives tots els socis i que fixa l’Assemblea General, així com les quantitats recaptades per serveis especials, pels productes i rendes dels seus béns i per les donacions, subvencions o aportacions que rebi, i qualsevol altre recurs que pogués obtenir d’acord amb la normativa vigent. Tots els recursos de l’entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar als socis. El patrimoni de l’associació està format per tots els béns i drets que posseeixi en el moment de la seva constitució i els que adquireixi en el futur. Els llibres d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden ser consultats per tots els socis, han de ser diligenciats pel Registre d’Associacions i firmats pel president i el secretari. Article 15. Dissolució de l’associació L’associació es dissol: 1. per acord de l’Assemblea General; 2. per quedar un nombre inferior a tres socis. En aquest cas, el president de l’associació ha de portar al Registre d’Associacions el llibre de socis actualitzat, i certificar, sota la seva responsabilitat, la correspondència d’aquest amb la realitat; 3. per sentència judicial ferma, en els termes establerts al Codi penal; i 4. per expiració del termini fixat als Estatuts, exhauriment de l’objecte social o impossibilitat de dur a terme la finalitat per a la qual es va constituir. En el cas especificat a l’apartat 4 d’aquest article, l’Assemblea General ha d’acordar la dissolució de l’associació. En cas que no sigui convocada segons el que s’estableix en aquests Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar-la, i aquesta ho ha de fer en el termini de trenta dies. L’Assemblea General ha de pronunciar-se expressament sobre la qüestió de la dissolució. Article 16. Liquidació Una vegada adoptat l’acord o la resolució de dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l’Assemblea o per l’autoritat judicial es constitueixen en liquidadors de l’associació. Correspon als liquidadors l’administració de l’associació a partir del moment del seu nomenament. Amb la finalitat de liquidar l’associació els liquidadors han de: 1. cobrar els crèdits pendents; 2. vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat; 3. liquidar el patrimoni i pagar els creditors; 4. aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats establertes als Estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre els socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre; 5. sol·licitar al Registre d’Associacions la cancel·lació de l’associació; i 6. dur a terme totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi de l’associació.